Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PORTALA IN MOBILNE APLIKACIJE ŠKANDAL24

UVODNA DOLOČBA

S splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije ŠKANDAL24 (v nadaljevanju splošni pogoji), NOVA OBZORJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana, matična št.: 1318977000, davčna št.: SI 59695668, določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala in mobilne aplikacije ŠKANDAL24.

Splošni pogoji veljajo tako za uporabo portala kot tudi mobilne ŠKANDAL24, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakšne koli druge spremembe portala oz. mobilne aplikacije ŠKANDAL24.

DEFINICIJE

Uporabniki portala oz. aplikacije ŠKANDAL24 so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe.
Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefon ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Portal ŠKANDAL24 je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled dnevnih vsebin in pošiljanje slikovnih, video in avdio posnetkov.
Mobilna aplikacija ŠKANDAL24 omogoča uporabnikom pregled dnevnih vsebin in pošiljanje slik, video in avdio posnetkov.
Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov.
Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika.
Spletne ali mobilne trgovine predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

PRENOS APLIKACIJE ŠKANDAL24

Uporabnik lahko aplikacijo ŠKANDAL24, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

-Apple iOS: iTunes Store,

-Google Android: Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za prenos podatkov v tujini.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Za prenos in uporabo aplikacije ŠKANDAL24 priporoča uporabo 4g, 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije ŠKANDAL24 mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija ŠKANDAL24 deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije ŠKANDAL24 je potrebna prijava, kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.

PRIJAVA IN REGISTRACIJA

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal oz. aplikacijo ŠKANDAL24 uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Za prvi dostop do portala oz. aplikacije ŠKANDAL24 se je potrebno predhodno registrirati, v kolikor želi uporabnik dostopati do celotnih vsebin. Registracijo lahko uporabnik izvede na način, kot to izhaja iz samega portala oz. aplikacije.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost pregleda novic in možnost pošiljanja slik, avdio in video posnetkov. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati vseh funkcionalnosti portala oz. aplikacije ŠKANDAL24.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz portala oz. aplikacije ŠKANDAL24 tako, da preklic registracije javi pisno na naslov NOVA OBZORJA d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije ŠKANDAL24.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

NOVA OBZORJA d.o.o. v nobenem primeru ne prevzemajo nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala oz. aplikacije ŠKANDAL24, ampak si bo za nemoteno delovanje portala oz. aplikacije zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu oz. aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije.

NOVA OBZORJA d.o.o. niso odgovorna za občasno nedelovanje portala oz. mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

NOVA OBZORJA zato ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

NOVA OBZORJA niso odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe računa ali gesla.

Podatki na portalu oz. mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato NOVA OBZORJA ne prevzemajo nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovne neusklajenosti, napak pri vnos ali drugih nepredvidljivih vzrokov. NOVA OBZORJA tudi ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko spletnih povezav, ki niso last NOVIH OBZORIJ.

NOVA OBZORJA ne odgovarjajo za morebitne napake ali škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal oz. aplikacijo ŠKANDAL24.

Prav tako si NOVA OBZORJA pridržujejo pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu oz. mobilni aplikaciji ŠKANDAL24. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu in tabličnem računalniku.

Uporabniki portala oz. aplikacije, s potrditvijo splošnih pogojev izjavljajo, da so pri snemanju slikovnih, avdio ali video posnetkov ter posredovanju podaktov pridobili ustrezno privolitev (137. in 138. člen KZ-1-NPB4). NOVA OBZORJA pri uporabnikih, ki soglasja niso pridobili, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti pri objavi poslanih vsebin.

NADGRADNJE IN NOVE VERZIJE PORTALA OZ. APLIKACIJE ŠKANDAL24

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala oz. aplikacije ŠKANDAL24, si NOVA OBZORJA pridržujejo pravico, da objavi novo verzijo portala oz. mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije ŠKANDAL24 obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno. Nadgradnja portala ŠKANDAL24 pa se bo izvedla samodejno.

OSEBNI PODATKI

NOVA OBZORJA se zavezujejo, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracijskega formularja v portalu oz. aplikaciji ŠKANDAL24, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.

Uporabnik z označitvijo ustreznega polja poda izrecno osebno soglasje (v nadaljevanju: soglasje), da NOVA OBZORJA kot upravljalec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:

-podatke, ki se nanašajo na uporabnika: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, šifra plačnika,

-podatki o poslanih slikovnih, videlo ali avdio posnetkih.

Uporabnik s podajo soglasja hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr. pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik hkrati soglaša, da NOVA OBZORJA podatke iz tega člena obdeluje in zbira za namene:

-statističnih obdelav,

-izvajanja trženjskih raziskav,

-pošiljanja oglasnih gradiv,

-obveščanja o novostih oz. novih vsebinah na portalu oz. mobilni aplikaciji (»push notification«),

-telefonskega in pisnega anketiranja,

-izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov z javnostjo,

-neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

NOVA OBZORJA zagotavljajo, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi uporabnika, ščitil pred nepooblašenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NOVA OBZORJA bodo hranila osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Uporabnik s podanim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča NOVA OBZORJA, da za namene, ki so določeni v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o uporabniku svojim podizvajalcem na ozemlju RS, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun,

Soglasje se lahko prekliče pisno na naslov NOVA OBZORJA d.o.o., Linhartova cesta 13, Ljubljana.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov lahko uporabniki portala oz. aplikacije ŠKANDAL24.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik portala oz. mobilne aplikacije ŠKANDAL24 se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala oz. mobilne aplikacije ŠKANDAL24 ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu oz. aplikaciji ŠKANDAL24 ali družbi NOVA OBZORJA.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij, slikovnih, video in avdio posnetkov in predlogov v zvezi s portalom oz. mobilno aplikacijo ŠKANDAL24 družbi NOVA OBZORJA uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih avtorskih pravic in dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti ŠKANDAL24 na elektronski naslov [email protected]. NOVA OBZORJA imajo pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu oz. mobilni aplikaciji ŠKANDAL24 so predmet avtorske zaščite, ki jo ureja relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine.

S prenosom mobilne aplikacije ŠKANDAL24 oz. registracijo v portal uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe portala oz. aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. NOVA OBZORJA tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti NOVIH OBZORIJ. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije ŠKANDAL24, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije ŠKANDAL24 v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabe, predelati ali kako drugače posegati v delovanje portala oz. mobilne aplikacije ŠKANDAL24.

Uporabniki, ki bodo NOVIM OBZORJEM preko portala ali aplikacije ŠKANDAL24, bodo za vsako ekskluzivno vsebino (slikovnih, avdio ali video posnetkov), ki bo objavljena na portalu, mobilni aplikaciji ali tiskani izdaji ŠKANDAL24, prejeli avtorski honorar v višini 50 EUR bruto. Denarna nagrada je v bruto znesku, od katerega Nova obzorja d.o.o. obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. Nova obzorja d.o.o. ob koncu dohodninskega leta prejemnika avtorskega honorarja tudi obvestijo o višini prejetega honorarja za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika avtorskega honorarja.
NOVA OBZORJA bodo avtorju izvršila plačilo na njegov TRR na podlagi objavljenih vsebin, najkasneje v roku 15 dni, šteto od dne prve objave posamezne vsebine (slikovnih, avdio ali video posnetkov).

Uporabnik oz. avtor poslanih vsebin (slikovnih, avdio ali video posnetkov), ohrani pri svojem avtorskem delu moralne avtorske pravice, v celoti pa proti plačilu dogovorjenega honorarja prepusti NOVIM OBZORJEM svoje materialne avtorske pravice.

 

PIŠKOTKI

NOVA OBZORJA kot upravljalec portala ŠKANDAL24 uporablja za namene vzdrževanja, uporabniške seje in varne prijave uporabnike piškotke, za katere po trenutni…

Nujno potrebni piškotki

Seznam piškotkov, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočila v komunikacijskem omrežju ne bi bilo mogoče. Ti piškotki omogočajo uporabniku delovanje prijaznih spletnih storitev, boljšo uporabniško izkušnjo in za njih ni potrebno pridobiti soglasja.

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
POSSESSIVE Seja Nova obzorja d.o.o.
__cfduid Storitev CloudFlare predpomnjenja spletne strani za hitrejše nalaganje strani 1 leto Nova obzorja d.o.o.
wordpress_test_cookie Za testiranje možnosti sprejemanja piškotkov  1 leto Nova obzorja d.o.o.

Piškotki za napredno oglaševanje

Ti piškotki omogočajo napredne oglaševalske tehnike na posamezni spletni strani, zagotavljajo prikaz oglasov, ki kar se da ustrezajo interesom uporabnika, z njihovo pomočjo lahko anaiziramo obisk na spletni strani in pomagajo meriti učinkovitost oglaševalske kampanje.

Med piškotke za napredno oglaševanje štejemo tudi piškotke, ki jih na naši spletni strani uporablja oglaševalska agencija Gemius in oglaševalske mreže (naprimer. AdForm, AdSense, Criteo, itd.) pri zakupu oglaševalskega prostora, nad katerimi nimamo nadzora. Omenjeni piškotki zagotavljajo prikaz oglasov uporabnikom spletnih strani, ki bi jih lahko zanimali.

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
GAD Napredno oglaševanje 2,5 leta Adocean
Gtest, Gdyn Napredno oglaševanje Različno Gemius
AdForm, AdSense, Criteo, OmnitagsJs, … Napredno oglaševanje Različno Poslovni partnerji Gemius oglaševanja

Piškotki družbenih omrežij, spletna analitika in piškotki tretjih oseb

Piškotki za družbena omrežja omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE YouTube predvajalnik 1 leto YouTube
metrics_token, guest_id Twitter vtičnik 2 meseca Twitter
 _ga, _gat, _gat_sense Statistika obiskanosti spletne strani Različno Google Analytics
__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt Komenitranje člankov Različno Disqus

Kako upravljati piškotke?

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.skandal24.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene posloven politike NOVIH OBZORIJ, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bodo NOVA OBZORJA obvestila uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. NOVA OBZORJA lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledice relavantne zakonodaje ali odločitve pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša.

Šteje se, da je uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani ŠKANDAL24.

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati portal oz. mobilno aplikacijo ŠKANDAL24 in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika.

Morebitne spore bosta NOVA OBZORJA in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.9 2017 dalje.

NOVA OBZORJA, Ljubljana, 1.9.2017.