Splošni pogoji akcij

Splošni pogoji akcij tednika Škandal24

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE IZDAJE TEDNIKA ŠKANDAL24 PODJETJA NOVA OBZORJA, d. o. o., LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA, V AKCIJI ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., organizira akcijo tednika Škandal24, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Škandal24 na dan 4. 9. 2017, naročijo tednik Škandal24 za vsaj eno leto in pri tem pridobijo možnost darila – mesečno naročnino na tednik Škandal24.
Akcija traja od 4. 9. 2017 do preklica.

II. Opredelitev pojmov

Škandal24 je splošno-informativni tednik.

Akcija za mesečno naročnino na tednik Škandal24 je akcija podjetja Nova obzorja, d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Škandal24, na dan 4. 9. 2017 naročijo tednik Škandal24 za dobo enega leta in pri tem pridobijo možnost darila – mesečno naročnino na tednik Škandal24.

Tiskana izdaja – revija, ki izhaja enkrat na teden v tiskani obliki.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano izdajo podjetja Nova obzorja, d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, elektronske pošte, telefona, poslane naročilnice ali s pisma, poslanega po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.skandal24.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

III. Naročanje

Cena enega izvoda tednika Škandal24 znaša 1,80 EUR z DDV (9,5%).

Cene naročnin so:

navadno upokojenci S POPUSTOM
2 x letno 5% 5% 44,46 EUR
1 x letno 10% 10% 84,24 EUR

*Vse cene vključujejo DDV.

Fizične osebe se na tiskano izdajo po pogojih akcije podjetja Nova obzorja, d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.skandal24.si, po elektronski pošti na naslov [email protected], po telefonu na št. 01 24 47 200 ali z naročilnico oz. pismom, poslanim po pošti na naslov: Nova obzorja, d. o. o, Škandal24, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe se na tiskano izdajo podjetja Nova obzorja, d. o. o., po pogojih akcije lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Škandal24, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov [email protected].

Naročnik začne prejemati naročeno izdajo v roku enega tedna, če oddelek naročnin naročilo prejme od ponedeljka do četrtka do konca dneva. Če oddelek naročnin prejme naročilo od petka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene izdaje prejel v naslednjem tednu.

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano izdajo.
Na tednik Škandal24 po pogojih akcije se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja, d. o. o., za poslane izvode zaračunalo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Po preteku akcije bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Škandal24 po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane izdaje podjetja Nova obzorja, d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.skandal24.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije pisno izrazil željo, da tednika Škandal24 ne želi več prejemati.

IV. Plačevanje obveznosti

Račun za izvode tednika Škandal24 plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, in sicer z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja, d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa.
Reklamacije do roka plačila, navedenega na računu, sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja, d. o. o., po elektronski pošti [email protected] ali na telefonsko številko 01 24 47 200.
Če plačnik ne poravna obveznosti, prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava izdaje do poravnave dolga, hkrati pa se zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava izdaje znova vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.

V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa se naročnik zaveže mesečno naročnino (darilo) plačati po redni ceni.

V. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.skandal24.si ali v tiskani izdaji podjetja Nova obzorja, d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.skandal24.si.

VI. Podatki o naročniku/plačniku

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja, d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.skandal24.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja, d. o. o., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja, d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

VII. Dostava

Dostava tiskane izdaje ob ponedeljkih na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Če je ponedeljek praznik, je dostava revije pred ali po prazniku. Naročniki tiskane izdaje prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja, d. o. o.
Za dostavo tiskane izdaje zunaj Slovenije se zaračunavajo dejanski stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

V času dopusta je preusmeritev tednika Škandal24 brezplačna.

Reklamacije glede dostave tednika Škandal24 sprejema naročniška služba, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti [email protected].

VIII. Trajanje pogodbe in prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane izdaje

Pogodba oz. naročnina po pogojih akcije je sklenjena za eno leto, po preteku pa se podaljša za nedoločen čas. Pogodbo oz. naročnino lahko naročnik odjavi pisno na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti [email protected]. Odjave sprejemamo do 15. v mesecu z veljavnostjo na prvi dan v naslednjem mesecu.

V primeru predčasne odpovedi se naročnik zaveže, da bo mesečno naročnino kot darilo plačal po redni ceni.

IX. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije sporoči na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana ali po elektronski pošti [email protected], da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za tako odločitev. Lahko pa svojo odstopno izjavo poda na obrazcu za odstop, ki je objavljen na spletni strani www.skandal24.si. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo podjetju, da odstopa od pogodbe pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik.

X. Reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v zvezi z naročilom in dostavo tednika Škandal24 lahko sporočite naročniški službi, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti [email protected], ta pa vam bo najkasneje v 8 dneh odgovorila. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Nova obzorja, d. o. o.

XI. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja, d. o. o. Naročnikom/plačnikom so na voljo na spletni strani www.skandal24.si in na sedežu podjetja.
Za vse, kar ni določeno v teh splošnih pogojih, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).
Podjetje Nova obzorja, d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in z veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.
Veljavnost: od 3. april 2018

Potrdil: Miro Petek, direktor